Od 15 marca 2018 roku obowiązują zmienione przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie składania sprawozdań finansowych sądowi rejestrowemu. Obowiązki związane ze składaniem rocznego sprawozdania finansowego do KRS przed zmianą ustawy realizowane były przy użyciu wzoru papierowego formularza wniosku. Od 15 marca bieżącego roku zgłoszenie dokumentów następuje wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez ministra sprawiedliwości.

 

Sprawozdanie finansowe przed nowelizacją

Dla przypomnienia, ze względów technicznych składanie dokumentów drogą elektroniczną możliwe było jedynie przez osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Po kilku miesiącach obowiązywania nowych przepisów pojawiły się liczne problemy z wywiązywaniem się z ustawowych obowiązków dotyczących upubliczniania dokumentów finansowych przez członków zarządu spółek, którzy nie posiadali numeru PESEL.

 

Od 1 października 2018 roku weszły w życie kolejne zmiany

Od tej daty począwszy sprawozdania finansowe muszą być sporządzane w postaci elektronicznej oraz powinny być opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Postać elektroniczna rozumiana jest teraz jednak wyłączenie jako sprawozdanie sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępniany, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (format XLM). Należy więc pamiętać, że od 1 października 2018 roku niedopuszczalne jest już składanie skanów sprawozdań finansowych sporządzonych w zwyczajowej formie papierowej.

Po drugie, dodatkowo konieczne będzie właściwe podpisanie tak sporządzonego sprawozdania finansowego, to znaczy podpisanie przez co najmniej jedną osobę, której numer PESEL ujawniony jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, uprawnioną do reprezentacji podmiotu, przy pomocy podpisu kwalifikowanego albo profilu zaufanego ePUAP. Oznacza to więc, że wszyscy członkowie zarządu spółki muszą (co najmniej w chwili podpisywania ww. dokumentów) posiadać jedno ze wspomnianych narzędzi służących elektronicznemu podpisywaniu dokumentów.

Tomasz Ozimko

Tomasz Ozimko

Radca Prawny

Masz pytania?