Tarcza Antykryzysowa 3.0 wprowadza szereg zmian w przepisach, jak również w funkcjonowaniu sądów. Wprowadziła też stopniowe odmrażanie pracy wymiaru sprawiedliwości, co dla wielu osób będzie zdecydowanie dobrą nowiną. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 15 maja 2020 r., a w dzisiejszym wpisie podsumujemy istotne informacje dotyczące pracy sądów na nowych zasadach. Przygotowaliśmy też listę najważniejszych zmian w prawie jak wchodzą w maju 2020 roku.

 

 

Tarcza Antykryzysowa 3.0 – odmrażanie pracy sądów

 

 

Zgodnie z ustawą, od 16 maja (a w praktyce od 18 maja) sądy wracają do pracy. Ponownie mogą być przeprowadzane wszystkie postępowania jawne (czyli takie z udziałem stron i świadków) np. sprawy rozwodowe. Zdecydowanie więcej spraw będzie też miało pilny charakter. Zwłaszcza te, w których stosowane jest tymczasowe aresztowanie, podjęcie warunkowego umorzenia postępowania i wykonania kary warunkowo zawieszonej. Dotyczy to tez rozpraw o wyrażenie zgody na zabieg medyczny, przesłuchania świadków w postępowaniach dotyczących przestępstw seksualnych. To oczywiście nie wszystko.

 

Łatwiej będzie można uzyskać wyrok bez rozprawy, aby uniknąć narażania zdrowia uczestników postępowań sądowych. Decydujące są względy bezpieczeństwa epidemicznego. Jeśli nie pozwolą na przeprowadzenie rozprawy w normalnym trybie, sędziowie dysponujący odpowiednim zapleczem technologicznym będą mogli przeprowadzić ją w trybie zdalnym. W razie konieczności rozpoznania sprawy będzie można ją rozstrzygnąć na posiedzeniu niejawnym, po odebraniu od stron pisemnych stanowisk i pisemnych zeznań.

 

Nie ulega wątpliwości, że rozprawy będą częściej odbywały się na odległość. Takie są też zalecenia. Minister Sprawiedliwości wspomniał, że w najbliższym czasie określi w rekomendacjach dla sądów warunki dla przeprowadzania takich rozpraw, mając na uwadze możliwości techniczne, organizacyjne i kwestie bezpieczeństwa. W praktyce mają odbywać się po prostu przy użyciu wideokonferencji. Jeśli rozprawa będzie musiała odbyć się w sądzie, oczywiście obowiązują szczególne środki ochrony zdrowia. Zgodnie z zapowiedziami, ma zostać wprowadzony również mechanizm pozwalający prezesom sądów na szybkie reagowanie na braki kadrowe. Głównie poprzez przenoszenie sędziów do wydziałów wymagających zaangażowania w danym momencie.

 

Jeśli chodzi o odmrożenie sądów, chcemy zwrócić Waszą uwagę na jeden aspekt. W związku z końcem zawieszenia terminów sądowych, od nakazów zapłaty lub wyroków zaocznych trzeba się odwołać. Przepisy zawarte w poprzednich wersjach Tarczy Antykryzysowej ustanowiły zasadę, dzięki której osoba, która odebrała sądowy nakaz zapłaty, pozew albo wyrok w dniu 17 marca (lub później), nie musiała składać środka zaskarżenia. Na mocy ustawy zawieszone zostały terminy. W tym do składania pism takich jak sprzeciw od nakazu zapłaty, sprzeciw od wyroku zaocznego, odpowiedzi na pozew. Z uwagi na to, że od 25 maja zawieszone terminy zaczynają lub kontynuują swój bieg, warto dopilnować złożenie pism w terminie. W razie spóźnienia nie unikniecie postępowania komorniczego. Co jeszcze zmienia się w funkcjonowaniu sądów i poszczególnych przepisach?

 

 

Tarcza Antykryzysowa 3.0 – ważne zmiany w przepisach

 

 

Tarcza Antykryzysowa w odsłonie 3.0, wprowadza szereg istotnych zmian w przepisach i funkcjonowaniu sądów. TUTAJ znajdziecie dziennik ustaw, a w nim ich kompletną listę. Nie będziemy omawiać teraz wszystkich zmian, opowiemy natomiast o tych najważniejszych. Wspomnieliśmy już tym, że rozprawy i wyroki będą częściej przeprowadzana na odległość i na posiedzeniach niejawnych. Sędzia będzie wydawał wyrok nie tylko bez udziału publiczności, ale też bez udziału stron. Natomiast jedną z najważniejszych zmian, jakie wchodzą w życie razem z Tarczą Antykryzysową 3.0 jest przepis art. 2 tej ustawy, który dodaje przepis art. 952 (1) § 5 k.p.c.

Wynika z niego, że w czasie pandemii jak również w terminie 90 dni po ustaniu zagrożenia epidemicznego, nie będą przeprowadzane licytacje z nieruchomości mieszkalnej, która służy dłużnikowi do zaspokajania jego potrzeb mieszkaniowych. To z pewnością dobra wiadomość dla zadłużonych. Formalnie przepis wejdzie w życie 30 maja 2020 roku. Tarcza Antykryzysowa 3.0 reguluje kwestię dotyczącą możliwości przeprowadzania egzekucji z nieruchomości mieszkalnej, która służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika. Jeśli suma należności głównej jest niższa niż 5% wartości nieruchomości mieszkalnej, w której dłużnik zamieszkuje, nie będzie można przeprowadzić żadnych czynności zmierzających do jej egzekucji. W ramach nowej wersji tarczy, ustawodawca wprowadził nowy typ przestępstwa, dodając do art. 304 kodeksu karnego 2 odrębne przepisy oznaczone § 2 i § 3. Przepisy dotyczą wyłącznie sytuacji, kiedy kredytobiorcą jest konsument.

 

Przepisy Tarczy 3.0. wprowadzają nowy przepis do Kodeksu cywilnego. To art. 3871, zgodnie z którym nieważna będzie umowa, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości służącej zaspokojeniu jej potrzeb mieszkaniowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej lub innej umowy niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby. Chodzi o umowę przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie (do tej pory umowa nieregulowana przepisami). Polega ona na przeniesieniu własności nieruchomości należącej do dłużnika na rzecz wierzyciela, z jednoczesnym zastrzeżeniem zwrotu nieruchomości po spłacie pożyczki.

Zgodnie z Tarczą Antykryzysową 3.0 umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, będzie nieważna jedynie w następujących, alternatywnie wskazanych przypadkach:

  1. gdy wartość przenoszonej własności nieruchomości jest wyższa niż wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych powiększonych o wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie od tej wartości za okres 24 miesięcy
  2. gdy wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych nie jest oznaczona
  3. gdy zawarcie tej umowy nie zostało poprzedzone dokonaniem wyceny wartości rynkowej nieruchomości dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę

 

Zmiany w przepisach 2020

 

Zgodnie z art. 952 1 § 1 k.p.c. termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika – wyznacza się na wniosek wierzyciela. Wierzyciel jest uprawniony do złożenia wniosku o egzekucję z nieruchomości, jeżeli wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części suma. Wartość długu musi zatem stanowić co najmniej 5% wartości nieruchomości. Wyjątkiem, pozwalający na niestosowanie ostrzejszych wymogów, jest zatem zgoda dłużnika lub sądu. Inną ważną informacją jest odsunięcie terminów możliwej do przeprowadzenia licytacji nieruchomości. Zgodnie z nowymi zasadami będzie mogła odbyć się dopiero po upływie 90 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego.

 

Zmiany, które pojawiły się razem z projektem Tarczy Antykryzysowej 3.0 dotyczą też prawa i rynku pracy. Jedną z nowości jest możliwość obniżenia wynagrodzenia i wymiaru czasu pracy obcokrajowców o 20 procent. To zmiana, która może realnie pomóc w wyrównywaniu szans pracowników.

Dodatkowo nowy pakiet zmian umożliwia uzyskanie zwolnienia ze składek ZUS albo zwrotu już opłaconych składek za kwiecień i maj 2020 r. przez przedsiębiorców, którzy:

  1. zatrudniają do 49 osób;
  2. uzyskują miesięcznie przychody przekraczające 300 procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
  3. mają miesięczny dochód na poziomie do 7 tys. zł.

 

Nowa wersja tarczy zakłada również zniesienie obowiązku wysyłania przez ZUS do ubezpieczonych informacji o stanie konta oraz podwyższenie kwoty wolnej od egzekucji w przypadku zajęć komorniczych o kolejne 25 proc. na każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu danego pracownika. W efekcie zadłużeni pracownicy będą mogli liczyć na większą ochronę.

 

Tak jak wspomnieliśmy to nie wszystkie zmiany w przepisach. Jeśli zauważycie, że pominęliśmy ważną informację, napiszcie w komentarzach. Można spodziewać się, że Tarcza Antykryzysowa 3.0 nie jest ostateczną wersją. Z drugiej strony, chyba wszyscy mamy na to cichą nadzieję. Oznaczałoby to, że sytuacja się normuje i jest szansa na powrót do normalności. Czego chyba już wszyscy potrzebujemy i czego sobie i Wam życzymy!