Każdy z przedsiębiorców z dużym prawdopodobieństwem prędzej lub później znajdzie się w sytuacji, w której jego kontrahent nie ureguluje bieżących płatności i zostawi po sobie dług. Statystyki w tym zakresie są niestety nieubłagane – w Krajowym Rejestrze Długów jest już notowanych ponad 2,5 miliona dłużników. Zakładanie przez przedsiębiorcę, że nasz dłużnik w końcu dobrowolnie ureguluje swoje zobowiązanie jest niestety jednym z najmniej skutecznych rozwiązań. Natomiast wszczęcie szybkiej windykacji należności, która jak się okazuje nie jest wcale skomplikowaną i kosztowną procedurą, przynosi znacznie częściej zamierzone efekty.

 

Windykacja polubowna – krok pierwszy

W pierwsze kolejności wierzyciel powinien podjąć próbę windykacji polubownej, która polega na prowadzeniu negocjacji z dłużnikiem. W pismach kierowanych do dłużnika, poza dokładnym sprecyzowaniem naszej wierzytelności i wyznaczeniem odpowiedniego terminu spłaty, warto zaproponować dłużnikowi preferencyjne warunki spłaty wierzytelności, np. płatność ratalna lub rezygnacja z odsetek.

Odpowiednio zredagowane wezwanie do zapłaty może dać zaskakujące rezultaty. Po pierwsze może okazać się, że dłużnik zareaguje już na pierwsze wezwanie i ureguluje swoje zobowiązanie. Po drugie, gdy jednak dłużnik odmówi natychmiastowej zapłaty, a jednak podejmie pisemne negocjacje, co do sposobu zapłaty, jego zachowanie może zostać potraktowane jako uznanie długu.

Zgodnie z orzecznictwem sądowym dłużnik może dokonać w pełni skutecznego uznania długu nawet nieświadomie, jeśli oczywiście z jego zachowania wynika, że zdaje on sobie sprawę z istnienia swojego długu względem wierzyciela. Nawet niewłaściwe uznanie długu (dłużnik nie przyznaje wprost o swoim zobowiązaniu) może znacząco ułatwić dochodzenie swoich należności na drodze sądowej.

 

Windykacja sądowa – krok drugi

Jeśli postępowanie polubowne nie zakończy się sukcesem, kolejnym krokiem jest skierowanie sprawy do sądu.

W każdym pozwie wierzyciel musi zawrzeć informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Z tej przyczyny, jak wskazywaliśmy wyżej, nie należy pomijać polubownego etapu windykacji. 

 

Postępowanie nakazowe – najszybszy sposób windykacji wierzytelności

Najszybsza windykacja należności możliwa jest w tzw. postępowaniu nakazowym, które jest zdecydowanie szybsze niż zwyczajne postępowanie cywilne.

Sąd w postępowaniu nakazowym rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym (bez udziału powoda i pozwanego), a nie na rozprawie. Rozpoznanie sprawy w trybie nakazowym wymaga bezwzględnie wyraźnego wniosku zawartego w pozwie. W postępowaniu nakazowym sąd bada czy okoliczności na poparcie naszego roszczenia są niewątpliwe i udowodnione przy pomocy odpowiednich dokumentów, np. zaakceptowanymi przez dłużnika rachunkami, wezwaniami do zapłaty.

Kodeks postępowania cywilnego w art. 485 § 1-3 wymienia szczegółowo dopuszczalne dokumenty, jednak już w tym miejscu należy podkreślić, że załączenie choćby dokumentów, z których wynika uznanie długu przez zobowiązanego, znacznie zwiększa szansę na uzyskanie nakazu zapłaty.

Uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym (nakaz można uzyskać również w postępowaniu upominawczym) umożliwia wierzycielowi, już z chwilą jego wydania, ustanowienia zabezpieczenia na majątku dłużnika. Niezależnie od tego czy pozwany wniesie zarzuty od nakazu zapłaty, z chwilą jego wydania ma możliwość zainicjować pewne czynności komornicze, np. zapobiegające wyzbywaniu się majątku przez dłużnika.

To najważniejsze, wstępne i wybrane informacje w zakresie windykacji należności. Inne czynności przyśpieszające windykację długów poruszymy w kolejnych wpisach. Napisz do nas jeśli masz pytanie w podobnej sprawie – udzielamy wstępnych darmowych porad online.

Tomasz Ozimko

Tomasz Ozimko

Radca Prawny

Masz pytania?

Napisz do autora