Jak napisać pozew rozwodowy i gdzie go złożyć oraz ile to kosztuje? Pobierz gotowy wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie oraz dowiedz się co napisać w uzasadnieniu.

Pozew o rozwód jest dokumentem składanym w sądzie rejonowym, w momencie gdy dochodzi do rozpadu związku małżeńskiego. Jak pokazują statystyki, do rozwodów dochodzi w Polsce coraz częściej – w zeszłym roku złożono ponad 65 tyś. pozwów rozwodowych, przy 163 tyś. zawartych małżeństw.  

Każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa przez sąd. Warunkiem jest zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Warto jednak pamiętać, że nawet mimo stwierdzenia zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego, rozwód może nie dojść do skutku. Szczególnie w przypadku kiedy miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków.

W pozwie rozwodowym powód wnosi o rozwiązanie małżeństwa:

 • bez orzekania o winie,
 • z winy obojga małżonków,
 • z winy jednego z małżonków,

Warto zaznaczyć, że rozwód bez orzekania o winie jest możliwy tylko na zgodny wniosek obu stron. Jakie ma to znaczenie w praktyce?

Orzeczenie o winie ma znaczący wpływ na przebieg rozprawy. Zarówno jeśli chodzi o długość procesu, jak i też biorąc pod uwagę późniejsze roszczenia alimentacyjne. Małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu małżeńskiego i znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, może żądać od byłego małżonka, środków na utrzymanie w postaci alimentów. Podobnie jeśli rozwód wpłynął na pogorszenie sytuacji materialnej małżonka. W przypadku, gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego, będzie zobowiązany do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, nawet jeśli ten nie znajduje się w ciężkiej sytuacji materialnej i niedostatku.

Gdzie i w jakiej formie złożyć pozew o rozwód oraz ile to kosztuje?

Zgodnie z kodeksem cywilnym pozew należy wnieść do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. W przypadku kiedy jeden z małżonków mieszka pod innym adresem, pozew kieruje się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Jeśli adres ten nie jest znany, pozostaje sąd właściwy dla zamieszkania powoda (powód to małżonek, który wnosi pozew, a pozwany to małżonek, z którym powód chce się rozwieść)

Pozew o rozwód powinien zostać złożony w formie pisemnej w wydziale cywilnym. Można złożyć go osobiście, lub przesłać pocztą (listem poleconym). Wniesienie pozwu, niezależnie od formy, wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty, która wynosi 600 zł. (jeśli pozew składamy osobiście, możemy od razu zapłacić w kasie sądu). W przypadku wysyłki pocztowej, można opłacić go przelewem bankowym. Jest też możliwość wnioskowania o zwolnienie z kosztów sądowych, jeśli powód znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Jak sporządzić pozew rozwodowy i co napisać w uzasadnieniu?

Wniosek pozwu o rozwód składa się z dwóch części.

 • Pierwsza część zawiera dane osobowe powoda i wskazanie pozwanego oraz dalsze ewentualne roszczenia strony wnoszącej (np. powierzenie władzy rodzicielskiej, zasądzenie alimentów itp.).
 • Druga część zawiera uzasadnienie.

Co powinno znaleźć się w uzasadnieniu pozwu?

 • data zawarcia związku małżeńskiego,
 • niezbędne dane o dzieciach urodzonych w związku małżeńskim,
 • sytuacja finansowa małżonków,
 • opis wzajemnych relacji,
 • opis okoliczności rozkładu pożycia,
 • wszelkie szczegóły istotne dla sprawy. 

W uzasadnieniu powinna znaleźć się też informacja o ewentualnych mediacjach lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Uzasadnieniu podlegają wszystkie wnioski, jakie zawieramy w pozwie rozwodowym.

Może się zdarzyć, że już po złożeniu pozwu jedna ze stron zmieni zdanie co do warunków rozwodu. W takiej sytuacji wystarczy wystosować odrębne pismo, w którym należy wskazać aktualne stanowisko.

Jak wygląda druk pozwu rozwodowego? Dla ułatwienia, udostępniamy wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie. Wystarczy uzupełnić brakujące dane, napisać treść własnego uzasadnienia i własnoręcznie podpisać.

 

Nie każda sprawa rozwodowa jest typowa

Warto mieć na uwadze, że nie każda sprawa jest typowa i w wielu przypadkach lepiej nie podejmować działań na własną rękę ale przynajmniej zasięgnąć porady prawnej specjalisty, który zna się na postępowaniu rozwodowym. Tym bardziej, że z rozwodem związany jest także podział majątku, ustalenie sposobu korzystania z mieszkania, ustalenie opieki nad małoletnimi dziećmi i inne.

Jeśli szukacie Państwo profesjonalnej opieki prawnej i wsparcia prawnika z doświadczeniem w prowadzeniu spraw rozwodowych, skontaktujcie się z naszym biurem. Zapraszamy również do skorzystania ze wstępnych, bezpłatnych konsultacji prawnych za pośrednictwem formularza kontaktowego. Prosimy o napisanie szczegółów Państwa sprawy.

Masz pytania?